Pravonaprotest.cz

Před shromážděním

PRÁVO NA POKOJNÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ! CO TO ALE SHROMÁŽDĚNÍ VŮBEC JE?

Právo na pokojné shromažďování nám umožňuje se s ostatními lidmi sdružovat a společně projevit vlastní názor (čl. 11 Evropské úmluvy o lidských právech; čl. 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech). Jedná se o zásadní součást svobodné občanské společnosti.

Kolektivní projevení názoru je rovněž silným apelem na zodpovědné instituce a osoby. Shromážděním může být například politická či jiná demonstrace nebo pietní či spontánní setkání a průvody.

Právně pak lze shromáždění definovat jako záměrné a dočasné shromáždění lidí ve veřejném či soukromém prostoru.

Např. piknik s přáteli obvykle není považován za shromáždění a není ani chráněn svobodou shromažďování.

Státy mají povinnost pokojná shromáždění umožnit a chránit. Shromáždění, která jsou pokojná, jsou proto chráněna svobodou shromažďování. Taková  shromáždění rovněž neztrácí svůj pokojný charakter v důsledku ojedinělého násilí nebo protiprávního jednání jednotlivců. Policie má v takovém případě povinnost řešit případné delikty s konkrétními jedinci. Zásah vůči celému shromáždění je až úplně poslední možností.

Svoboda shromažďování se vztahuje i na demonstrace, které nejsou zcela v souladu se zákonem (např. pokud nedojde k jejich včasnému oznámení nebo pokud byly zakázány kvůli střetu s jinou demonstrací). Proti takovým shromážděním může policie zasahovat jen v nezbytné míře. Například právě neoznámené shromáždění nelze podle rozhodnutí Ústavního soudu rozpustit jen proto, že nebylo oznámeno příslušným úřadům.

MUSÍM SHROMÁŽDĚNÍ OZNÁMIT?

V České republice musí pořadatel či pořadatelka informovat příslušný obecní nebo obvodní úřad (dle místa konání) nejméně 5 dnů před zahájením shromáždění. Pokud se bude shromáždění konat ve více obcích, je třeba ho oznámit podle náležitostí popsaných v § 2a zákona o právu shromažďovacím. V opačném případě byste se dopustili přestupku a může vám být udělena pokuta. Shromáždění však nepotřebují předchozí schválení. Úřad je může zakázat jen za zákonem stanovených podmínek. Nevyjádří-li se, může shromáždění proběhnout.

Existují i shromáždění, která není nutné nikomu oznamovat. Jedná se především o náboženská setkání probíhající na veřejných místech. Dále není potřeba oznamovat shromáždění pořádaná pro konkrétní hosty v obydlích či v uzavřených prostorách.

V případě, že jsou na jednom místě oznámena dvě střetávající se shromáždění, má obecní úřad možnost zakázat to shromáždění, které bylo nahlášeno později. Takový postup je však v rozporu s praxí Evropského soudu pro lidská práva. Neumožňuje totiž projevení protichůdných názorů dvou odlišných skupin.

Pokud shromáždění svoláváte, musíte během jeho průběhu spolupracovat s policií. Rovněž musíte úřadu ohlásit očekávaný počet účastníků a zajistit si dostatek spolupořadatelů starších 18 let. Musíte dbát také na to, aby shromáždění bylo skutečně pokojné. Na závěr je nutné ho oficiálně ukončit.

JSOU POVOLENA SPONTÁNNÍ SHROMÁŽDĚNÍ?

V přímé reakci na aktuální události se svoboda shromažďování vztahuje i na spontánní shromáždění. Jedná se o taková shromáždění, u kterých nebylo možné předem předvídat jejich příčinu (např. rozhodnutí vlády, teroristický útok, úmrtí známé osobnosti). Není proto ani fakticky možné je předem oznamovat. Spontánní shromáždění nelze rozpustit jen proto, že nebylo oznámeno. Účast na spontánních shromážděních nelze zakazovat.

Poznámka: Coby organizátor shromáždění můžete za jeho nenahlášení obdržet pokutu, pokud bylo neohlášení neoprávněné – např. pokud organizátor akci dlouho dopředu plánoval, ale shromáždění úřadu neohlásil. Typickým příkladem oprávněného spontánního shromáždění v Česku byly oslavy hokejového vítězství na olympijských hrách v roce 1998. Důvod shromáždění totiž nebylo možné v předstihu předvídat.

ZNEJTE SVÁ LIDSKÁ PRÁVA!

Abyste poznali, kdy se s vámi zachází nespravedlivě, je důležité znát svá práva:

»

Svoboda projevu a shromažďování – máte právo protestovat a vyjádřit svůj názor na veřejnosti.

»

Ochrana svobody shromažďování – policie nesmí zakazovat pokojná shromáždění, musí je naopak chránit.

»

Policie se musí vyvarovat zbytečného a nepřiměřeného použití síly proti demonstrantům.

»

Právo na lékařskou péči – pokud se zraníte, máte právo na okamžitou lékařskou pomoc.

»

Ochrana před svévolným zatčením a zadržením – pokud jste zatčeni či zadrženi, máte právo být informováni proč. Máte také právo nevypovídat, stejně jako právo, aby u vašeho výslechu byl přítomný advokát. Před výslechem máte právo se s ním o samotě poradit a seznámit se s vaším spisem.

»

Právo na účinnou stížnost – pokud byla vaše práva porušena, máte právo podat stížnost nebo správní žalobu.

»

Právo na soukromí – policie může zjistit vaši totožnost pouze na základě odpovídajícího právního základu a pouze tehdy, je-li to skutečně nezbytné. Nesmí svévolně shromažďovat velké množství údajů.

»

Státy musí respektovat a chránit právo na pokojné shromažďování bez jakékoli diskriminace!

TIPY, JAK SE NA DEMONSTRACI PŘIPRAVIT

Přemýšlejte nad tím, co budete na demonstraci potřebovat a co si chcete vzít s sebou.

Promyslete si také, co můžete na místě očekávat a jak v případě potřeby vyhledat pomoc – např. jak kontaktovat své přátele nebo je znovu najít, pokud se od nich během shromáždění odloučíte. Dorozumět se po telefonu bývá komplikované, je proto dobré mít předem domluvené případné místo srazu.

»

Zůstaňte klidní a ostražití. V průběhu shromáždění máte povinnost dbát pokynů pořadatelů a policie.

»

Sledujte, zda jste vy i ostatní v dobrém fyzickém a psychickém stavu. Pokud se někomu udělá špatně, je třeba mu pomoci. Pokud u někoho propukne úzkost či panika, snažte se takového člověka uklidnit.

»

Pokud jste přesvědčeni, že policie jedná v rozporu se zákonem, můžete si její jednání nahrát.

»

Jděte na demonstraci alespoň ve dvou. Na místě se může stát, že budete potřebovat pomoc. Vezměte si s sebou své léky, vodu a šátek. Informace o svých případných nemocech si předem zapište na papír, který si uložíte do peněženky.

JDĚTE VE VÍCE LIDECH!

Pakliže jste na žádné demonstraci nikdy nebyli, je dobré se jí zúčastnit ve skupině více lidí (zhruba 3 až 5). Dávejte na sebe pozor a buďte k sobě ohleduplní. Nikdo by neměl zůstat stranou nebo pozadu. I na poklidných demonstracích je snadné se ztratit.

V průběhu shromáždění se snažte nerozdělit, později může být obtížné najít jeden druhého. Je dobré si předem domluvit konkrétní místo srazu, pokud byste se odloučili. Domluva po telefonu na místě může být složitá, protože na shromážděních bývá často hluk, a ne vždy popis místa srazu všichni pochopí.

Je dobré mít předem domluvený kontakt na osobu, která vám pomůže v případě jakýchkoliv komplikací – ať už zdravotních či v případě, pokud by se na shromáždění cokoliv zvrtlo. Domluvte se s touto osobou, že bude po dobu demonstrace na příjmu.

Může se stát, že se budete účastnit demonstrace, proti níž někdo povede protidemonstraci. V Česku se tak typicky děje u Prague Pride. Promyslete si předem, jak byste chtěli případný střet s protidemonstranty řešit. Intenzita střetu může záležet třeba na tom, kde se budete v davu nacházet.

Usilujte o to, aby byl průběh vaší demonstrace poklidný. Chránit poklidný průběh shromáždění má i policie. Pokud jste přesvědčeni, že protidemonstrace poklidnost vašeho shromáždění narušuje, obraťte se na pořadatele. Ten pak bude situaci řešit s policií.

Před demonstrací je vhodné si na papírek nebo do zápisníku poznamenat některá důležitá telefonní čísla – třeba na členy rodiny nebo blízké přátele, kteří vám v krizových situacích mohou pomoci. Je také dobré mít u sebe poznamenaný kontakt na advokáta. V případě zatčení sice policie musí zatčenému čísla na advokáty poskytnout, je však jistější mít takový kontakt předem připravený.

Doporučujeme do peněženky přidat také lístek s informacemi o vašem zdravotním stavu. Pro lékaře mohou být tyto údaje velmi užitečné. Nezapomeňte především uvést případné chronické nemoci či těhotenství. Máte-li doma mazlíčka, o kterého by se neměl kdo starat, pokud by se vám něco přihodilo, doporučujeme tuto informaci též poznamenat.

LZE SHROMÁŽDĚNÍ OMEZIT, NEBO DOKONCE ZAKÁZAT?

Ano, shromáždění lze z určitých důvodů omezit (např. jeho trasu), a dokonce i předem úředně zakázat. Svobodu shromažďování lze však omezit pouze z velmi závažných důvodů. Všechny zásahy do svobody shromažďování musí být zákonné, nezbytné a přiměřené.

Zákaz shromáždění je závažným zásahem do základních práv. Musí se jednat až o poslední možnost, která musí být přiměřená konkrétnímu nebezpečí. Obecní úřad musí každý jednotlivý případ posuzovat zvlášť a na základě všech relevantních okolností.

Pokud demonstraci pořádáte, máte povinnost ji ohlásit nejméně 5 dnů  předem příslušnému obecnímu nebo obvodnímu úřadu. Musíte uvést, kolik lidí na ní očekáváte, jaký bude její účel a na jakém místě se bude konat. V případě pořádání průvodu musíte uvést jeho trasu.

Úřad shromáždění nepovoluje – pokud se nevyjádří, shromáždění smí proběhnout. Obecní úřad musí zakázat takové shromáždění, které

a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo podněcuje k nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;

b) se dopouští násilí nebo hrubé neslušnosti;

c) jinak porušuje ústavu a zákony.

Úřad může omezit třeba část trasy z důvodu veřejného zájmu nebo kolize s jiným shromážděním. Důležité je s úřadem především aktivně komunikovat, poté je možné dojít k oboustranné spokojenosti. O samotném zákazu shromáždění lze rozhodnout do 3 dnů od jeho oznámení. Pokud takové rozhodnutí dostanete, můžete podat do 15 dnů od jeho doručení žalobu ke krajskému soudu. Tento soud musí o vaší žalobě rozhodnout do 3 pracovních dnů. Podání žaloby nemá odkladný účinek, pokud tedy nedostanete kladné rozhodnutí soudu ve váš prospěch, shromáždění pořádat nemůžete. Doporučujeme proto shromáždění svolávat včas. V České republice je zakázáno pořádat shromáždění v okolí budov Parlamentu České republiky (§ 1 odst. 4 zákona o právu shromažďovacím). Při demonstraci před velvyslanectvím zase nesmíte vstoupit na pozemky dané ambasády (čl. 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích).

Pokud chcete uspořádat shromáždění, které se bude konat na Palackého náměstí v Praze v čase od 10:00 do 20:00, nemusíte toto shromáždění oznamovat. Na základě nařízení č. 19/2004 Sb. hl. m. Prahy platí ze zákona o právu shromažďovacím výjimka. Každý zde může uspořádat i neoznámené shromáždění. Palackého náměstí bývá v tomto ohledu přirovnáváno k Hyde Parku v Londýně. 

MUSÍM SHROMÁŽDĚNÍ OZNÁMIT?

Pokud půjdete na shromáždění, které bylo zakázáno, nehrozí vám v České republice samo o sobě ještě nic. Na druhou stranu může svolavatel dostat od úřadu pokyn shromáždění rozpustit. Pokud tak neučiní, shromáždění rozpustí policie. Obě formy rozpuštění musíte respektovat. Pokud ne, vystavujete se riziku pokuty v rámci správního řízení.

Je třeba upozornit, že pokud pořádáte shromáždění i přes jeho zákaz, přestupku se dopouštíte. Pokud se shromáždění pouze účastníte, dopouštíte se přestupku až v případě, že budete ignorovat jeho rozpuštění.

JAK ZJISTÍM, ŽE BYLO SHROMÁŽDĚNÍ ZAKÁZÁNO?

Shromáždění se zakazují zřídka. Ve větších městech bývají zákazy zveřejněny na místních webových stránkách. Rozhodnutí o zákazu vždy obdrží pořadatel, můžete jej kontaktovat s dotazem.

MŮŽE POLICIE SHROMÁŽDĚNÍ ROZPUSTIT?

Pokojná shromáždění jsou v zásadě vždy chráněna svobodou shromažďování. Rozpuštění shromáždění musí být vždy až tou poslední možností! Po rozhodnutí o rozpuštění shromáždění musí úřady umožnit dobrovolný odchod jeho účastníků. K rozpuštění shromáždění obvykle dochází ústním oznámením ze strany příslušných orgánů, a to pomocí megafonu, reproduktoru nebo zásahového vozidla. Musí být jasně srozumitelné všem účastníkům. Pokud není přítomen zástupce obecního úřadu, může tak učinit policie. Jakmile je shromáždění prohlášeno za rozpuštěné, měli by jeho účastníci odejít. Pokud shromáždění v takovou chvíli neopustíte, dopouštíte se přestupku (§ 14 zákona o právu shromažďovacím). Policie je pak oprávněna kontrolovat vaši totožnost.

Použití fyzického donucení ze strany policie musí být vždy přiměřené a vždy musí být až posledním řešením! V praxi bývají rozháněné demonstrace policií často obklíčeny. Pro vás to znamená, že obklíčení můžete opustit až tehdy, když se policii legitimujete.