Pravonaprotest.cz

Během shromáždění

MOHU NA DEMONSTRACÍCH NATÁČET NEBO FOTOGRAFOVAT?

Máte právo protesty sledovat a rovněž je natáčet či fotografovat. K tomu nepotřebujete povolení. Natáčení a focení na veřejných akcích patří mezi výjimky z ochrany osobních údajů stanovených GDPR a občanským zákoníkem.

Pakliže by zásahy policie byly nezákonné, videa či fotografie mohou být důležitým důkazním prostředkem u případné žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu (dle § 82 správního řádu soudního).

Snažte se práci policie natáčením nebo fotografováním nerušit.

ANONYMITA

Při shromážděních platí omezení v možnosti se zahalovat, a to z důvodu identifikace.

V České republice platí obecný zákaz zahalování obličeje na shromážděních. Zahalování je však přípustné v případech, kdy je k tomu nějaký praktický a legitimní důvod. Jedná se třeba o karnevaly s maskami, dále třeba o zahalení z náboženských důvodů (např. pokud se shromáždění účastní muslimka). Povoleno je také zahalování obličeje ze zdravotních důvodů, jako je ochrana před COVID-19. Pokud jdete na shromáždění zahalení, měli byste to být schopni racionálně zdůvodnit. Důvodem nesmí být prvoplánové ztížení identifikace vaší osoby.

Porušení zákazu zahalování na shromáždění může být považováno za přestupek a můžete za něj dostat pokutu.

MUSÍ MI POLICIE SDĚLIT SLUŽEBNÍ ČÍSLO?

V případě úředního úkonu máte právo, aby se vám policista legitimoval svým služebním průkazem či policejním odznakem. Na odznaku je vždy viditelné identifikační číslo. Pokud byste shledali jednání policistů jako nezákonné, je možné se následně bránit žalobou proti nezákonnému zásahu (dle § 82 soudního řádu správního).

KDY MŮŽE POLICIE ZJIŠŤOVAT VAŠI TOTOŽNOST?

Policejní kontrola totožnosti vyžaduje právní základ. Pokud budete požádáni o sdělení vaší totožnosti a máte pochyby, proč tomu tak je, máte právo se zeptat. Policie vás smí identifikovat pouze tehdy, pokud k tomu existuje zákonný důvod (dle § 63 zákona o policii), a to v následujících situacích:

»

Jste podezřelou osobou z přestupku nebo trestného činu.

»

Je od vás požadováno vysvětlení.

»

Jste sami oznamovateli přestupku nebo trestného činu.

V praxi ale bude policie vždy schopna vaši identifikaci nějak odůvodnit. Policista pak po vás může chtít sdělit vaše jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého či přechodného pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodné číslo a státní příslušnost. Je doporučeno identifikovat se pomocí občanského průkazu nebo  cestovního pasu, zákon to však nevyžaduje.

JAK SE MÁM CHOVAT PŘI POLICEJNÍ KONTROLE?

Pokud máte pochybnosti o zákonnosti policejní kontroly, máte právo se policistů na důvod kontroly zeptat. Je dobré požádat policisty o jejich identifikaci pomocí služebního průkazu, odznaku a čísla. Tento požadavek je oprávněný, ostatně vy sami se policistovi identifikujete. V případě, že máte o zákonnosti zásahu policie další pochybnosti, může být pro budoucí dokazování užitečné si její zásah nahrát. Máte na to právo. Dávejte ale pozor, abyste nahráváním nerušili policejní akci. Zachovejte klid a nenechte se vyprovokovat. S policií spolupracujte. V žádném případě se nechovejte agresivně, mohlo by to být považováno za útok na úřední osobu.

MUSÍM SI NA SHROMÁŽDĚNÍ PŘINÉST PRŮKAZ TOTOŽNOSTI?

Paragraf 63 zákona o policii uvádí, že policie po vás může chtít prokázat vaši totožnost. České právní předpisy ale nikde výslovně neuvádí, že byste měli povinnost prokazovat policii svoji identitu právě průkazem totožnosti. Mělo by stačit sdělení těchto informací ústně. Na druhou stranu předložení průkazu totožnosti identifikaci významně urychlí, lze ho proto jen doporučit.

JAKÉ ÚDAJE MUSÍM POLICII POSKYTNOUT?

Podle § 63 zákona o policii musíte sdělit své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého či přechodného pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodné číslo a státní příslušnost.

V rámci identifikace nejste povinni sdělovat žádné další údaje. Pokud se
vás tedy někdo zeptá na další informace, nemusíte odpovídat.

Pokud údaje neposkytnete, policie vás může předvést na policejní stanici, kde se vaši osobu bude snažit vyhledat prostřednictvím evidence obyvatelstva. Pakliže to nebude možné, je oprávněna k identifikaci dojít snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním vašich biologických vzorků, které budou sloužit k identifikaci (dle § 63 zákona o policii).

A CO KDYŽ ÚDAJE POLICII NEPOSKYTNU?